Anasayfa Hakkında Güncel Mevzuatlar E-Muhasebe E-Mevzuat İletişim
 
 
Hakkında
mesutozturk.com Sitesini Anasayfam Yap
Açılış Sayfam Yap
mesutozturk.com Sitesini Favorilerime Ekle 
Sık Kullanılanlara Ekle
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut ÖZTÜRK - mesutozturk.com
 
›› İŞ REHBERİ-İŞ SÖZLEŞMELERİ-İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI   
 

- 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu İndir

- KISMİ SÜRELİ (Part-Time)  İŞ SÖZLEŞMESİ .  İndir.       

-Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği ve Bütün formlar.  İndir

-Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği 16-318 Genelgesi.  İndir

-İşçi Özlük Dosyası  İndir.

-Mesleki Terimler. İndir.

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest     iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra   “işveren ” ve “ işçi ” olarak anılacaktır.

  1. TARAFLAR                                                             

  İŞVERENİN                     

  Adı soyadı (unvanı)                    : .................................................................                          

  Adresi                                      : ..................................................................

 

  İŞÇİNİN                                                           

  Adı soyadı                                   : .............................................                       

  Baba adı                                      : .............................................             

  Doğum yeri ve yılı                          : .............................................          

  İkamet adresi                                : .............................................                   

 

  2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ           : İşverenin ..............................sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren                                                              veya vekilinin göstereceği yerler.

  3. YAPILACAK İŞ                           : ..............................................

  4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ           : Bu iş sözleşmesi,.../.../........tarihinde başlamış olup, belirsiz sürelidir .                                                 

  5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ             :   .../...../........

6. DENEME SÜRESİ                        : Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

7. ÇALIŞMA SÜRELERİ                : Haftalık     çalışma    süresi en   çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan

günlerine  eşit şekilde bölünerek uygulanır. Ancak , 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli     görüldüğünde:  
  a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı   şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama   ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

b) 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin , haftanın çalışılan günlerine   farklı şekillerde  dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi      içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz.

c) Ara  dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.                                                                 

d) İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

8. FAZLA ÇALIŞMA                        : İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati  aşmamak koşulu ile,   yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.  

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla   çalıştırılmış olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla    çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

9.  TELAFİ ÇALIŞMASI                    :  Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.                                                               

Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti      ödenmez.

 

10. ÜCRET   : İşçinin aylık NET / BRÜT ücreti ........................ TL dir. İşçinin ücreti kural   olarak imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak işçinin yazılı talebi ile    belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.

11. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ: İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma   ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde   elli artırılmış tutarıdır.

12. ÜCRET ÖDEME ZAMANI: İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir neden olmadıkça, Her ayın ücreti,   ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde  ödenir.

13. ÖZEL ŞARTLAR:

a)  İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arzetmeyen nakdi ve ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp,  tekrarlanacağı anlamına gelmez.

b)  İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

c)  İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.

d)  İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

e) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.

f)   İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

g)  İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

h)  İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

i)   İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

j)   İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

k) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

l)  İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

m) Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı  hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakem'e götürülür

n)   Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

o)  Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve              icra daireleri yetkilidir.

14. İki sayfadan oluşan iş bu  belirsiz süreli iş sözleşmesi, .../.../....... tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim  edilip, okunarak imzalanmakla, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi  karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.   

İŞVEREN VEYA VEKİLİ        İŞÇİ
(Kaşe-İmza)    Adı Soyadı:
  İmza:
   
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest   iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “ BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra   “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.
 
 

1. TARAFLAR                                                              

  İŞVERENİN                     

  Adı soyadı (unvanı)                         : ................................................................................................                          

  Adresi                                                 : ...................................................... .........................................

 

  İŞÇİNİN                                                           

  Adı soyadı                                         : .............................................                       

  Baba adı                                             : .............................................             

  Doğum yeri ve yılı                            : .............................................          

  İkamet adresi                                     : .............................................                   

 

  2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ          : İşverenin ..............................sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren                                                            veya vekilinin göstereceği yerler.

 

  3. YAPILACAK İŞ                           : ..............................................

 

  4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ           :  ..Yıl ... Ay süreli olan bu iş sözleşmesi,.../.../........tarihinde başlamış olup,                                                           .../.../....tarihinde her hangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona                                                               erer. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.

 

  5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ             :   .../...../........

 

  6. DENEME SÜRESİ                        : Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve   tazminatsız feshedebilirler.

7. ÇALIŞMA SÜRELERİ : Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan      günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.

 

Ancak , 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:

                                                              

a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama     ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde     değiştirilebilir.

 
‹‹‹ Geri
 
 
 
© 2006 Mesutozturk.Com'da'da yer alan içerik yazılı izin alınmadan kullanılamaz. Web tasarımı ve Hosting Teknet Tasarım  
Tel : (0216) 412 24 56 pbx Fax : (0216) 412 24 59